Levašev - história Ruska

slovanovslav
Príspevky: 3376
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Levašev - história Ruska

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 23 Jún 2016 23:56

Noc Svaroga začala v létě 6496 (988 n.l.) a skončila v létě 7504 (1995-96 n.l.) od UMHCH

Ukazuje se, že moderní
historie ruského národa byla aktivně vytvořena za dynastie Romanovců, kteří se dostali k moci
v roce 1613, a po revoluci štafetu z jejich rukou přebrali bolševici. To jsou „zákazníci“ ruské
historie. Podívejme se na dodavatele. Romanovskou historii Ruska vytvořili v osmnáctém století
Bayer, Müller a Schlözer. Všichni bez výjimky čistokrevní Němci, nikdy se nenaučili mluvit rusky,
ale přesto napsali Dějiny ruského státu. Mezi jejich „nástupci“ je také docela obtížné najít rodilé
Rusy.

Zajímavé, historii ruského národa píše každý - Němci, Židé atd. Opravdu jsou Rusové tak
primitivní, že ani svoji historii napsat nemohou - zvou si „Varjagy“- historiky! Ale ne, byli tu
Lomonosov, Tatiščev a mnoho dalších v období ruského impéria, Gumiljov, Gusjev, Ďomin a další
v sovětském a post-sovětském období. Svoje historické práce Lomonosov ani Tatiščev během
svého života stejně vydat nemohli, prostě jim to nedovolili. Teprve po jejich smrti byly jejich spisy
„kreativně přepracovány“ a publikovány týmiž Bayerem, Müllerem a spol. L.N. Gumiljev svoje
nejlepší léta proseděl v koncentráku, a na Fomenka a další historici nechtějí upozorňovat z jednoho
prostého důvodu ... Nejsou to diplomovaní odborníci, ačkoliv sami „diplomovaní“ ve velké většině
nikdy neviděli originální historické dokumenty a svoje „diplomy“ dostali za opakování něčího
„autoritativního názoru", který nikdo nikomu nedokázal a ani nepokládal za nutné to udělat.

Zato jejich oblíbení „klasikové“ — Bayer, Müller a spol. — byli prostě „vysoce vzdělaní
odborníci“, pro něž dokonce ani znalost ruského jazyka nebyla povinná. A všichni diplomovaní
historici se opírají o dílo těchto „odborníků“ jako o svou bibli, odchylka od něhož páchne revoltou.
A nejneuvěřitelnější na tom je, že mají se svým tvrzením naprostou pravdu. Obnovení pravdy o
minulosti Ruska - RASei - odkrývá pravdu o velké védické minulosti naší vlasti (RODiny), pravdu,
kterou se snažili zničit během Poslední Noci Svaroga. Ale nejzajímavější je, že ani falzifikát
nemohli udělat bez vážných rozporů a mezer. Podle „oficiální“ verze slovansko-ruský stát Kyjevská
Rus vznikl v IX.-X. století a vznikl najednou v hotové podobě, se souborem zákonů, s poměrně
složitou státní hierarchií a systémem víry a mýtů. Vysvětlení je v „oficiální“ verzi velmi prosté.
„Divošští“ Slované - Rusové si pozvali Rurika 1 , Varjaga, údajně Švéda, aby jim vládl jako kníže;
zapomněli, že ve Švédsku v té době žádný organizovaný stát prostě nebyl, ale existovaly jen
družiny jarlů, které se zabývaly ozbrojenými nájezdy na své sousedy, připomínaly spíše
loupežnické bandy a uznávaly jen jeden zákon - zákon síly. Kromě toho, Rurik neměl nic
společného se Švédy (kteří se ostatně nazývali Vikingové, ne Varjagové), ale byl to venedský kníže
a náležel ke kastě Varjagů - profesionálních válečníků, studujících umění boje od dětských let.
Rurik byl povolán k vládnutí podle tehdejších slovanských tradic, podle nichž se volil na Veči
(sněmu, pozn. překl.) nejvhodnější ze slovanských knížat za vládce. Takové pověření bylo obvykle
dočasné, a pouze v případě zvláštních zásluh o lid se vláda jednoho knížete stala doživotní, ale
nikdy dědičná. Rád bych upozornil na skutečnost, že vládní systém měl dvě větve - civilní a
vojenskou, které byly původně v rovnováze, to jest, jedna druhé nepodléhaly.

Přirozeně, stejně jako jakákoli jiná země, Rusko má i černé dny, mezi ruskými lidmi byli a
jsou odrodilci a spodina, pro něž není nic svaté, kteří se stali vyvrheli z vlastní vůle a svou vlast
brali jako nepřátelské území. Naštěstí jich nikdy nebylo a není mnoho. Tito lidé, kteří prodali svou
duši a za úplatu dostali do rukou MOC, ničili v první řadě ruský národ, ruskou kulturu a stopy velké
minulosti ruského lidu. A to je fakt, který nikdo nemůže popřít. V průběhu poslední NOCI
SVAROGA, která trvala tisíc let a skončila v roce 1996, se na ruský národ sesypalo tolik bídy a
neštěstí, že by toho bylo stačilo pro tucet dalších národů. A přesto ruský národ přežil a zrodí se
znovu, jako pták Fénix, a přinese všem ostatním národům Zlatý věk.
Nejsilnější úder byl ruskému národu - národu Hyperborejců 3 , přímých potomků Árjů (Árijců),
zasazen v době před úsvitem (Dne Svaroga, pozn. překl.), když v roce 1917 moc v Ruské říši
uchvátili ČERNÍ ZEDNÁŘI, kteří pro veřejnost sami sebe nazývali bolševici.

A tato černá moc se všemi silami vrhla v první
řadě na ruský lid, jeho kulturu a historii. V koncentračních táborech, vytvořených ještě za života
Lenina, byly zabity miliony ruských lidí, elita národa - RUSKÁ ŠLECHTA, RUSKÉ
INTELIGENCE, SBOR RUSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ, RUŠTÍ PRŮMYSLNÍCI, RUŠTÍ
OBCHODNÍCI. Přičemž všechny tyto stavy a třídy byly ZNIČENY I S KOŘENY – NEJEN
MUŽI, ALE I ŽENY, DĚTI A STAŘÍ LIDÉ. Byli zabiti BEZ SOUDU A VYŠETŘOVÁNÍ,
PROTOŽE ŽÁDNÝ SOUD BY NEMOHL PRÁVNĚ PODLOŽIT ZNIČENÍ CELÝCH
SPOLEČENSKÝCH TŘÍD Z DŮVODU TŘÍDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. A to vše se dělo S TICHÝM
SOUHLASEM OSTATNÍHO SVĚTA (a mnohdy i za jeho účasti), a nikdo přitom, kupodivu,
nekřičel o GENOCIDĚ RUSKÉHO LIDU, o zničení VÝKVĚTU NÁRODA RUSŮ!

Mnozí, „kovaní“ sovětskou výchovou, mohou argumentovat: „Ale to byli představitelé
vykořisťovatelských tříd!?“ Tak psal „velký“ Karl Marx a jeho neméně „velcí“ následovníci -
Bedřich Engels, Vladimír Uljanov, Lev Trockij a mnoho, mnoho dalších. Všichni výše jmenovaní,
stejně jako většina jiných „teoretiků“ a „praktiků“ revoluce, byli národností Židé.
Tak proč je
revoluce v Rusku nazývána Velkou ruskou revolucí, když byla teoreticky osnována Židy a jimi byla
prakticky uvedena do života za pomoci peněz 5 opět hlavně amerických Židů? Poslední část těchto
peněz - dvacet milionů dolarů, přinesl do Ruska v srpnu 1917 národností Žid narozený v Ruské říši,
americký občan Lev (Lejba) Trockij (Bronstein). Právě za tyto obrovské (na tu dobu) peníze, za
americké zlato „spojenci“ Ruska, ČERNÍ ZEDNÁŘI ŽIDOVSKÉ NÁRODNOSTI, NAJALI
LOTYŠSKÉ STŘELCE A ČÍNSKÉ KRIMINÁLNÍKY, KTEŘÍ SPOLU S ŽIDOVSKÝMI
BOJŮVKAMI PROVEDLI VELKOU „RUSKOU“ REVOLUCI. Přitom svrhli Prozatímní vládu
vedenou opět ŽIDEM Kerenským. Takže co je v tom všem ruského, kromě názvu?

Po vítězství „Velké ruské revoluce“ a zničení elity ruského národa noví ČERNÍ VLÁDCI
umořili uměle vyvolaným hladomorem DVACET MILIONŮ ROLNÍKŮ, a znovu, většina z nich
byla z „nějakého“ důvodu RUSOVÉ, UKRAJINCI A BĚLORUSOVÉ, ve snaze přimět je
„dobrovolně“ vstoupit do KIBUCŮ (kolchozů), kteroužto myšlenku „podstrčil“ Židu Stalinovi Žid
Kaganovič.

Kód: Vybrať všetko

Zloženie Bolševikov a komunistov: «62 členů (Ústředního) výboru tvořilo 5 Rusů, 1 Ukrajinec, 6 Lotyšů, 2 Němci, 1 Čech, 2 Arméni, 3
Gruzínci, 1 Karaita (židovská sekta) a 41 Židů.»
«Mimořádnou komisi (Čeka nebo Večeka, sovětská tajná policie a předchůdce GPU, NKVD a KGB) v
Moskvě tvořilo 36 členů, z toho 1 Němec, 1 Polák, 1 Arménec, 2 Rusové, 8 Lotyšů a 23 Židů.»
«Rada lidových komisařů (sovětská vláda) čítala 2 Arménce, 3 Rusy a 17 Židů.»
«Podle údajů sovětského tisku v letech 1918-1919 z 556 důležitých funkcionářů bolševického státu,
včetně výše uvedených, bylo: 17 Rusů, 2 Ukrajinci, 11 Arménců, 35 Lotyšů, 15 Němců, 1 Maďar, 10
Gruzínců, 3 Poláci, 3 Finové, 1 Čech, 1 Karaita a 457 Židů.» (Viz Mark Weber: „The Jewish Role in the
Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime“, http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html ).
5
Viz Antony C. Sutton: „Wall Street and the Bolshevik Revolution“, 1974, Buccaneer Book, Inc.,
Cutchogue, N.Y., ISBN 0-89968-324-X


Připomenu, že profesionální revolucionář se zabývá pouze REVOLUČNÍ ČINNOSTÍ a ničím
jiným. Takže, jestli v této straně byli dělníci, tak JENOM BÝVALÍ. Všichni členové strany byli
profesionální revolucionáři, jejichž „PRÁCE“ spočívala v podvracení stávajícího politického
systému a vyžadovala pro své provedení obrovské FINANČNÍ PROSTŘEDKY. Vyloupení bank
atd. stranickými zločinci-teroristy (mimochodem, jedním z nich byl i Stalin) představovaly jen malý
zlomek těchto prostředků. Základní kapitál PRO REVOLUCI V RUSKU pocházel z daleké
Ameriky, a kupodivu, roli „Santa Clausů“ pro bolševiky opět hráli američtí miliardáři. A znovu, tito
američtí miliardáři z „nějakých“ důvodů všichni do jednoho byli ŽIDÉ.
Není-liž pravda – podivně z toho všeho vychází VELKÁ „RUSKÁ“ REVOLUCE! Revoluci
PŘIPRAVILI ŽIDÉ, PROVEDLI ŽIDÉ, FINANCOVALI ŽIDÉ, po revoluci ZEMI ŘÍDILI ŽIDÉ.
Nicméně, v knihách o hisTORii je označována jako „VELKÁ“ RUSKÁ!

Dále, horský Žid Džugašvili (Stalin), jehož jméno po přeložení z gruzínštiny znamená syn
Žida, pronásledoval represemi desítky milionů lidí, z nichž většina byli opět RUSOVÉ,
UKRAJINCI, BĚLORUSOVÉ
. Samozřejmě, tím vším trpěli i všechny ostatní národy Ruska, ale
NAPROSTÁ VĚTŠINA obětí tohoto režimu byla na účet Slovanů, ruského národa, stejně jako
většina obětí druhé světové války. Z padesáti milionů mrtvých ve válce bylo asi TŘICET
MILIONŮ obyvatel Sovětského svazu, z nichž většina byli zase SLOVANÉ - RUSOVÉ,
UKRAJINCI, BĚLORUSOVÉ, a více než devět milionů Němců.
V principu celé dvacáté století – poslední století NOCI SVAROGA 6 – bylo stoletím
GENOCIDY RUSKÉHO NÁRODA. Ruského národa, který ztratil, podle různých výpočtů,
sedmdesát až devadesát milionů svých synů a dcer, a to jsou jen přímé ztráty... Proto když v celém
světě obviňují Rusy za šíření komunistické nákazy, člověku se dělá smutno a hořko při takové
NESPRAVEDLNOSTI. A kdo to vykřikuje ze všech nejvíc? PRÁVĚ TI, KDO JSOU SKUTEČNÍ
PACHATELÉ TĚCHTO ZLOČINŮ - ŽIDÉ, KTEŘÍ PREZENTUJÍ SAMI SEBE JAKO „OBĚTI“
TOHOTO SYSTÉMU. Chameleon mění své barvy pokaždé, když je to pro něj výhodné.

Nikolaj Levašov

Мísto člověka v ekologickém systému Midgard-země
Jinými slovy, evoluční rozvoj rostlinného světa, jako základu pyramidy živé hmoty, vede na
libovolné planetě na určité etapě svého rozvoje k objevení se rozumu. Každá ekologická nika klade
na druh ji zaujímající určité požadavky, jako: rozměr a tvar organizmu, kvalitativní a kvantitativní
skladba potravy, určitá periodicita životních procesů. V průběhu evoluce přežijí jen ty organizmy,
které se byly schopny přizpůsobit k daným požadavkům a podmínkám.

Návrat na "História Slovanov"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní