Ako funguje tento svet

Nápady, myšlineky na zlepšenie...
slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Ako funguje tento svet

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 14 Apr 2015 14:28

Práca 8h denne, keď chcete zarobiť viac musíte makať aj doma. Ak je človek ľahšie manipulovateľný, čo vidí v reklame to si potrebuje kúpiť hneď. Berie si hypotéky, pôžičky, najlepšie cez nebankovky...veď zobrať 1000eur a vrátiť 2000eur sa oplatí. Kúpiť krásny byť, chalupu zaviazať sa na 30 rokov, po 20tich ochorieť a obesiť sa...ideálny stav ako niečo nezvládať...a celý dlh sa prenesie na ženu rodinu.... A samozrejme takto zničená rodina nemá čas riešiť dianie vo vete, čo jedia, čo pijú...lebo sú v takých problémoch, že tento systém si ich zaviazal byť modernými otrokmi. Ideálne je ak sa títo ľudia naučia tieto problémy riešiť v krčme, a ešte si zahrať automaty. Prísť domov opitý, zbiť ženu a deti...ideálna budúca generácia.

Ćo sme im to dovolili?
čo už plánovali v roku 1900 v Protokoloch sionistických mudrcov?

slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Ako funguje tento svet

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 10 Máj 2017 12:43

Klimov hovori, ze vojny a vrazdy prebiehaju s cielom eugenicky vyhladit ludi, ktori vzdoruju rezimu - vyvolenym. Lebo tito psychopati maju odsledovane ze aj deti skutocnych buricov z ludu maju revolucne myslienky...a biju sa za narod...to vsak pre neomarxistickych, liberalnych a inych magorov je nevyhodne...a ako sme mohli vidiet najlepsie je ich odstranit. Hitler vyvrazdil vyse 10 milionov Slovanov, Bolsevici (co boli prevazne vo vedeni chazari) vyvrazdili v gulagoch vyse 30 milionov ludi...

Klimov - protokoly sovietsych mudrcov:
- Pritom však ihne udrie do o í jedna zvláštna vec: takmer
všetci títo noví revolucionári, ktorých dávame do blázincov, sú
príbuzní starých revolucionárov, ktorých Stalin likvidoval ako
nepriate ov udu. Akoby to boli akísi nekone ní buri i, perma-
nentní revolucionári.

– A teraz si spome te na starú zvláštnos stalinovských is-
tiek, ke zatýkali celé rodiny, ke ženy pykali za mužov, deti za
rodi ov at . Vtedy sa vám to zdalo nesmierne nespravodlivé.
Teraz sa však niektorí z vás zamýš ajú: a o ke mal Stalin svo-
jím spôsobom pravdu? Možno, že starý revolucionár Stalin vedel
nejaké tajomstvá, ktoré vy nepoznáte?
– Paralelne s disidenciou a blázincami teraz bola otvorená
židovská emigrácia zo ZSSR. Ale o to má všetko znamena ?
Medzi nami vám poviem, že židovská emigrácia, to je náš špe-
ciálny projekt Agasfer alebo Ve ný Žid.

– Okrem toho, všetko, o sa tu bude hovori , je ve mi prísne
tajné. Je to štátne tajomstvo. Preto vás žiadame poznámky nevy-
náša z budovy a necháva ich v študovniach, kde bude každý z
vás ma svoje miesto. Predmet, ktorý vám budeme prednáša , sa
nazýva Krátky kurz vyššej sociológie.
– Pre o náš kurz nazývame vyššou sociológiou? Pretože
vám vysvetlíme niektoré zákony sociológie, ktoré rovnako platia
o Karolovi Marxovi a Leninovi, Stalinovi a Hitlerovi, Petrovi
Ve kom a Ivanovi Groznom, Robespierrovi a Napoleonovi,
Friedrichovovi Ve kom a Georgovi Washingtonovi, Iuliusovi
Caesarovi a Alexandrovi Macedónskom, Nerovi a Caligulovi.

– Zaiste je vám, súdruhovia, známa tá sporná otázka: i deji-
ny robia ve kých udí, alebo ve kí udia robia dejiny? udia,
ktorých som pred chví ou vymenoval, nepochybne hrali v deji-
nách ve kú úlohu. Mnohí z týchto ve kých udí sa stali ve kými
predovšetkým preto, že, podobne ako Caesar, Napoleon a Hitler,
za ínali ve ké vojny. Iní, podobne ako Robespierre, Washington
a Lenin, za ínali ve ké revolúcie. Z nášho kurzu sa dozviete o
vnútornom mechanizme takmer všetkých vojen a revolúcií.
– Zárove sa dozviete, pre o vaša susedka ustavi ne bojuje s
manželom alebo pre o v niektorých rodinách prebieha nepre-
stajná revolúcia.

– Aby ste to všetko pochopili, vrátane kultu osobnosti
Stalina, budeme musie za
dejinami vzniku náboženských
kultov ako takých, to jest dobou kamennou.

– V dobe kamennej udia ešte nepoznali ohe , žili v jasky-
niach, obliekali sa do zvieracích kožušín, chodili spa so slnkom
aj vstávali so slnkom. Od slnka závisel úspech ich lovu, aj rast
korienkov, ktorými sa živili. Od slnka záviseli ro né obdobia,
teplo a zima, potrava alebo hlad a nakoniec aj život a smr .
Takto, praktickou cestou, udia v dobe kamennej pochopili, že
slnko je to najdôležitejšie v ich živote, a za ali uctieva slnko
ako božstvo. Takto sa zrodilo prvé náboženstvo v dejinách ud-
stva - kult uctievania slnka. Na tomto najjednoduchšom príklade
vidíte, o je vo svojej podstate náboženstvo a boh. Je to uctieva-
nie tých síl prírody, ktoré lovek považuje za najdôležitejšie v
priebehu danej historickej etapy.

– A teraz obraciam vašu pozornos na jeden charakteristický
detail. V niektorých starovekých civilizáciách, obzvláš krátko
pred zánikom týchto civilizácií, sa religiózne myslenie za ínalo
sústre ova na problém pohlavia. Objavovali sa takzvané falické
kulty, kde predmetom uctievania boli kamenné podobizne muž-
ského pohlavného orgánu - fallosu. Vznikali slávnosti plodnosti
nielen polí, ale aj udí, špeciálne chrámy, zvláštne obrady,
zvláštni šamani a šamanky, ktorí uctievali rozli né problémy
pohlavia. Niekedy, z nášho poh adu, chorobné problémy. Nie je
to prekvapivé, ak berieme do úvahy, že na zániku týchto civili-
zácií sa podie ali nielen vonkajšie udalosti, ale aj vnútorná bio-
lógia: okrem iného, tieto národy do ur itej miery jednoducho
biologicky degenerovali a vymierali. Preto sa udia za ali
zamýš
nad týmto novým a pre nich tajomným zákonom prí-
rody. V dôsledku oho sa aj objavovali falické kulty.

– Už viete, že v procese historického vývinu vymierajúce
civilizácie striedajú barbari. Marxistická teória hlása, že kapita-
lizmus strieda komunizmus.
Takže, ak veríme Karolovi Marxovi,
potom z historického h adiska sme my, súdruhovia, takí istí bar-
bari. Mimochodom, po latinsky slovo barbar znamená bradatý, -
generál Toptygin sa usmial a pohladkal svoju bujnú bradu. –
Takže, súdruhovia barbari, nebudeme dvíha hore nos a nebu-
deme tvrdi , že sme múdrejší než dve tisícro ia kres anskej civi-
lizácie. Až doteraz sa Biblia na celom svete považuje za knihu
kníh. Pozrime sa, o je tam napísané.

– Existuje ve a rozli ných výkladov Biblie. Protestantských
siekt je viac než dní v roku - a rovnako ve a je aj rozli ných
výkladov Biblie. Až po slobodomurárov, ktorí zamie ajú Boha
diablom, hoci prisahajú na Bibliu. My sa pokúsime rozobra
Bibliu s pomocou dialektického materializmu.
– Biblia pozostáva z dvoch astí, z ktorých Starý zákon
predstavuje akoby historické pozadie alebo predpoklad pre Nový
zákon alebo Evanjelium, o v preklade znamená Dobrá správa.
Pozrime sa, v om spo íva táto Dobrá správa, berúc do úvahy to,
že je to kniha výlu ne symbolická, kde mnohé veci treba chápa
nie doslovne, ale v prenesenom význame.

– Obraciam vašu pozornos na to, že v Starom Zákone sa
diabol nikdy nespomína. Nie je tam. Dokonca aj toho hada, ktorý
pokúšal Evu v raji a ktorého bohoslovci považujú za diabla, v
Starom zákone nenazývajú diablom, ale hadom. Po prvýkrát sa
diabol ako taký objavuje až v Novom zákone: pokúša Krista v
púšti, Kristus vyhá a légiu démonov z loveka posadnutého
diablom at . Pravdaže, aj v predkres anských kultoch figurovali
zlí duchovia a démoni, od ktorých pochádza aj rodokme nášho
diabla. Ale pojem diabla ako priameho protivníka Boha – to je
charakteristická zvláštnos Evanjelia a kres anského nábožen-
stva. Neskôr, v období bojovného kres anstva, to jest v stredo-
veku, zápas s diablom prebieha v podobe prenasledovania boso-
riek a bosorákov.
– Takže, ak je diabol priamy protivník a antitéza Boha,
logicky z toho vyplýva, že v Evanjeliu sa hovorí o spasení lo-
veka práve pred týmto diablom. Nasledujúca otázka znie – kto je
teda tento diabol?

– Takže, súdruhovia, prezradím vám tajomstvo: z hľadiska
dialektického materializmu diabol nie je ni iné, ako zložitý
súbor degeneratívných procesov, ktoré sa prevažne skladajú z
troch častí: pohlavných zvráteností, psychických chorôb a nie-
ktorých fyzických deformácií organizmu. S niektorými zložkami
tohto procesu sme sa už stretávali v neskorých falických kultoch
na konci niektorých starovekých civilizácií. Je celkom možné, že
na základe praktických pozorovaní rozpadu týchto predchádza-
júcich civilizácií sa v kresťanskom náboženstve vykryštalizoval
vzťah k tomuto procesu degenerácie ako k diablovi.


– Takto z h adiska dialektického materializmu všetci erti,
besy, démoni, ne isté sily a zlí duchovia sa stávajú objektívnou
realitou. Nie je to ni iné ako rozli né druhy psychických alebo
duševných chorôb. Duša - to je duch. Duševná choroba - to je zlý
duch, ne istá sila.
– Pomocou tej istej metódy marxistickej didaktiky nie je
ažké sa dovtípi , že všetci títo takzvaní bosoráci, erti, arodej-
níci a vlkolaky - to všetko nie je ni iné ako udia posadnutí
nejakými zlými duchmi, to jest psychickými a duševnými choro-
bami.

Po XXII. zjazde KSSZ už sami viete, že vám dobre známy Jozef
Vissarionovič Stalin bol duševne chorý paranoik. Po grécky „paranoja“
znamená „šialenstvo“. V súčasnosti sa týmto slovom paranoja označuje
chronická duševná choroba, pre ktorú sú príznačné utkvelé šia-
lené myšlienky – mánia veľkosti, mánia prenasledovania atď . Z
mánie veľkosti sa zrodil kult osobnosti Stalina. a z mánie prena-
sledovania nekonečné čistky, popravy a koncentračné tábory. Ide
však o to, že paranoja, okrem iného, predstavuje jednu z najne-
bezpečnejších zložiek procesu degenerácie. Z toho vyplýva, že
súdruh Stalin bol poslom diabla. Je to veľmi názorný príklad
toho typu ľudí, ktorých za starých dobrých čias nazývali boso-
rákmi a čarodejníkmi – v tom najhoršom zmysle tohto slova.


– Proces degenerácie, to je masová záležitos , - pokra oval
generál Toptygin. – Preto sa v Biblii o diablovi píše: „moje
meno je légia“. Ide o nesmierne zamotanú záležitos . Preto
bohoslovci hovoria, že diabol je nesmierne prefíkaný a dokáže
všetko riadne zamota . V tejto légii degenerovaných nájdete aj
hriešnych, aj spravodlivých, aj ozajstných svätých. Taktiež sa
tam potulujú aj hriešni svätí, aj svätí hriešnici. Nájdete tam aj
dobré zlo, aj zlé dobro.

– Žia , ak sa lepšie prizriete tejto légii, spravodlivých a svä-
tých je tam zvy ajne menšina, a hriešnikov vä šina. Práve oni sú
to sociálne zlo, ktoré kedysi nazývali ne istou silou. Sú to udia
s ne istým svedomím, medzi ktorými ob as je možné stretnú
naozajstných bosorákov a arodejníkov. A v súlade so štatistikou
práve oni sú zodpovední za vä šinu zlo inov, ktoré sa udejú na
svete - aj kriminálnych, aj politických.

– Aby ste sa príliš ne udovali, uvediem konkrétny príklad.
Na Medzinárodnom kongrese oh adne otázok eugeniky, to jest
vedy o zlepšení udskej rasy, ktorý sa uskuto nil v New Yorku v
roku 1932, jeden z odborníkov v tomto vednom odbore otvorene
vyhlásil nasledovné:
Nie sú žiadne pochybnosti, že ak by sa v USA zákon o
sterilizácii používal vo vä šej miere, v dôsledku toho
menej ako o sto rokov by sme zlikvidovali minimálne
90% zlo inov, šialenstva, idiotizmu, pohlavných zvráte-
ností, nehovoriac o mnohých iných formách defektnosti
a degenerácie. Takto by v priebehu storo ia naše blá-
zince, väzenia a psychiatrické kliniky boli takmer úplne
zbavené svojich obetí udského neš astia a utrpenia.


– Toto píšu profesor Dann a profesor Dobžansky z Kolum-
bijskej univerzity v New Yorku, vo svojej knihe „Dedi nos ,
rasa a spolo nos “ (str. 86), ktorá bola vydaná v New Yorku v
roku 1957. Aj tu vidíte tie isté zložky degenera ného procesu:
fyzická degenerácia, pohlavné zvrátenosti a duševné choroby. A
to všetko má na svedomí 90% všetkých zlo inov. Tento vzorec
si dobre zapamätajte.


– Jedným zo základných zákonov vyššej sociológie je 1.
zákon profesora Kalmykova, s ktorým sa zoznámite neskôr. 1.
zákon Kalmykova znie:
90% všetkých zlo inov, ako kriminálnych, tak aj poli-
tických, 90% všetkého zla a udského neš astia, po ína-
júc od najjednoduchšieho rozvodu muža so ženou a kon-
iac svetovými vojnami a revolúciami, sú dôsledkom
dedi nej degenerácie, ktorá sa skladá z psychických cho-
rôb a pohlavných zvráteností.


– Preto tieto veci už dlhé stáročia ľudia nazývajú diab-
lom.
– Bohoslovci tvrdia, že diabol, to je antitéza Pána Boha.
Neskôr, po tom, ako sa lepšie oboznámite s diablom, postupujúc
od antitézy k téze, sami pochopíte, o je to Boh.
– Veda o Bohu a diablovi je však záležitos nesmierne proti-
re ivá. Napríklad, na medzinárodnom kongrese venovanom
otázkam eugeniky, o ktorom som vám už hovoril, za ú elom
zápasu s diablom degenerácie navrhovali ako riešenie hromadnú
kastráciu a sterilizáciu defektných udí.


– A teraz sa pozrime bližšie na prvotné pôvodné pramene, -
povedal profesor. – Držím v rukách Dejiny arodejníctva a
démonológie od Montague Summersa (The history of Whit-
chcraft and Demonology, N.Y., 1956). Je to jeden z najserióznej-
ších prame ov v tejto oblasti a z neho vám pre ítam nieko ko
opisov takzvaných šábesov bosoriek a bosorákov:
Vedec Bartolomeo de Spina vo svojom traktáte
Tractatus de Strigibus et Lamiis, vydanom v Benátkach v
roku 1533, opisuje, ako jeden ro ník žijúci v dedine
Malaguzzi jedného rána vstal ve mi skoro, pretože išiel
do susednej dediny, a okolo tretej hodiny v noci, ešte pre
svitaním, sa ocitol na po ane pri lese. Tam uvidel sku-
pinu udí, ktorí tancovali za svetla faklí a alší sedeli na
tráve, jedli a pili víno, ako na pikniku. Potom svedok uvi-
del, že mnohí z nich sa správali škandalózne - verejne
vykonávali pohlavný akt tými najnehanebnejšími spô-
sobmi. Vtedy ro ník pochopil, že vidí pred sebou šábes
bosoriek a bosorákov, vystrašene sa prekrižoval a, odrie-
kajúc modlitbu, náhlivo sa vzdialil z toho prekliateho
miesta. Pritom medzi ú astníkmi tohto šábesu spoznal
niektorých vychýrených nani hodníkov žijúcich ne a-
leko, ktorých už všetci podozrievali z bosoráctva. (str.
119)
– Všetko to nesmierne pripomína žúry sú asných americ-
kých hippies. Alebo pitky našich takzvaných disidentov, nesúh-
lasiacich a inak mysliacich, ktorých dávame do blázincov, t.j. do
špeciálnych psychiatrických kliník. Nasleduje alší príklad z
pôvodného prame a:
Hysterická psychopatka Maria de Sains, svedky a na
procese zo 17. až 19. mája roku 1614, sved ila, že každý
de mávali šábesy, po as ktorých praktizovali tie najod-
pornejšie pohlavné zvrhlosti, akých je len lovek
schopný. Táto žena bola zjavne sexuálne nenormálna,
trpela mániou bohorúha stva a mániou nadávania. (str.
116)


Teraz uvádzam tretí príklad z pôvod-
ného prame a:
„Títo odporní zvrhlíci uskuto ovali hriešne a špi-
navé pohlavné akty, súložiac so samotným diablom, ktorý
sa im zjavoval v podobe loveka a bol využívaný mužmi
po as pohlavného aktu pasívne, a ženami aktívne“. (str.
129)

– Ako sa dajú vysvetli tieto šábesy z poh adu dialektického
materializmu? Ve mi jednoducho. Predkres anské pohanské
kulty, obzvláš v období rozpadu Starovekého Grécka a Ríma,
boli ve mi liberálne v otázkach pohlavného života. Mimocho-
dom, podobne vyzerá situácia aj v sú asnom západnom svete.
Ak si pre ítate opisy orgií a pohanských slávností na po es
bohov Bakcha a Saturna, patrónov vína, veselíc a plodnosti, pre-
sved íte sa, že to boli divoké orgie, na ktorých sa niekedy celé
týždne otvorene praktizoval sex všetkých druhov: nielen mužov
so ženami, ale aj mužov s mužmi a žien so ženami, t. j. styky
homosexuálne a lesbické. Taktiež vykonávali aj súlož so zviera-
tami a de mi, teda sodomiu a zneužívanie maloletých. Vtedy to
bola iba zábava. V sú astnom svete sa to považuje za pohlavné
zvrátenosti.
– Po prvé, - povedal profesor, – ruka v ruke s pohlavnými
zvrátenos ami krá ajú aj psychické choroby. Po druhé,
aka pohlavným zvrátenostiam títo zvrhlíci majú vždy sklon
vytvára svoje tajné spolky. Po tretie, niektoré kombinácie
psychických chorôb vytvárajú špeciálne typy udí, na ktorých
navonok vôbec ni nespoznáte. Jeden z takýchto typov predsta-
vujú nihilisti a anarchisti, ve ní buri i, profesionálni revolu-
cionári.


– Preto ke historici za ínajú spätne hodnoti rôzne revolú-
cie a psychológovia analyzova vodcov týchto revolúcií, dostá-
vajú paradoxné výsledky: takmer všetci títo zapálení revolucio-
nári, milovníci slobody a humanisti sú v skuto nosti psychickí
chorí odrodilci. A všetky revolu né strany, prinajmenšom ich
špi ky - to sú samé zhromaždenia bosoriek a bosorákov.
– Pritom hýbu týmito hnutiami vôbec nie láska k slobode a
humanizmus, o ktorých tak hystericky kri ia, ale celkom iné
motívy. Napríklad skrytá paranoja, ktorá sa niekedy prejavuje v
podobe zamaskovaného velikášstva, t. j. chorobnej túžby po
sláve. Odtia nie je aleko k masochizmu, ktorý vo svojich nie-
ktorých prejaveniach je zdrojom zdanlivého humanizmu. Alebo
sadizmus, ktorý je zdrojom posadnutosti mocou, krvou a ni e-
ním. Odtia nie je aleko ani k sadomasochizmu.
Všetkých
týchto odrodilcov revolúcie nesmierne pri ahujú.

Teraz sa približujeme k tajomstvu Stalinovej Veľkej čistky
v 30. rokoch. Po revolúcii celé to spoločenstvo revolucionárov-
psychopatov rozpútalo medzi sebou krvavé zápasy. Tak to bolo
od čias Francúzskej revolúcie, keď girondisti a jakobíni začali
likvidovať jedni druhých, kým ich všetkých nevykynožil Napo-
leon. Hitler sa dostal k moci s pomocou vzbúrencov, a potom
vodcov týchto vzbúrencov do jedného vyvraždil. Revolucionári
po revolúcii sú ako jedovaté pavúky vo fľaši. Budú si navzájom
prehrýza krky dovtedy, kým nezostane iba jeden veľký pavúk -
Napoleon, Hitler alebo Stalin.


Profesor opä otvoril Dejiny arodejníctva:
– Preto u ený bohoslovca Montague Summers vo svojom
predslove k prvému vydaniu tejto knihy v Londýne v roku 1926,
komentujúc slávnu Pápežskú Bulu z roku 1484, píše:
„Bosorky a bosoráci, to je sociálna nákaza... Ich
zhubná innos privádza k vojnám medzi národmi, k
anarchii a ervenej revolúcii, pretože bosoráctvo vždy
bolo a bude politickým faktorom... V dôsledku toho
bosorky a bosoráci predstavujú neprestajné nebezpe en-
stvo pre každú usporiadanú spolo nos .“

– Teraz, súdruhovia, už chápete, pre o Stalin ne útostne lik-
vidoval všetkých starých bo ševikov, celú Leninovu gardu, od
ktorej Lenin vyžadoval, aby to bola „strana profesionálnych
revolucionárov“? Chápete teraz, pre o Lenin postrie al ako bes-
ných psov takmer všetkých vodcov strany a vlády, ktorí sa
dostali k moci v dôsledku revolúcie, pre o zaslúžilých politic-
kých väz ov opä vyhnali na Sibír? Chápete, pre o Stalin zlikvi-
doval takmer všetkých generálov ervenej Armády, ktorí prišli k
moci po as ob ianskej vojny?

– Všetky tieto produkty revolúcie si navzájom hryzú krky,
organizujú sprisahania, opozície, bonapartizmus dovtedy, kým
ich niekto nezni í. Paranoik Stalin, okrem mánie ve kosti, trpel
aj mániou prenasledovania (stihomam), ale práve preto sa mu
podarilo výjs z tohto chaosu ako ví azovi. V jednotlivých kon-
krétnych prípadoch sa možno aj mýlil, ale Ve ká istka – to bola
historická zákonitos . Taký je zákon všetkých revolúcií.

– Preto Dostojevskij, ktorého mnohí považujú za proroka a
ktorý v mladosti sám bol ú astníkom krúžku revolucionárov-pet-
raševcov, vo svojom románe Besy píše o revolúcii nasledovne:
Všetky tieto besy, to sú všetky rany, všetky nádory,
všetko ne isté, o sa nazhromaždilo v našom ve kom,
milovanom a chorom Rusku... A úplne šialení a zúriaci sa
vrhneme zo skaly do mora a všetci sa utopíme, a tak nám
treba... Ale chorý vyzdravie a sadne si k nohám Ježišo-
vým... a všetci budú pozera prekvapenými o ami...


– Všetko toto potrebujete vedie nielen pre uspokojenie zve-
davosti, - povedal generál-profesor 13. oddelenia KGB. – Takí
udia ako Lenin, Stalin alebo Hitler boli, sú a budú. A vy, súdru-
hovia, ak chcete robi politiku, ak chcete ži v mieri, a nie
pod a vôle psychicky chorých maniakov, musíte vedie , s
kým máte do inenia. Ja som vám poskytol iba stru ný histo-
rický preh ad. Podrobnejšie sa s vami na túto tému bude rozprá-
va môj kolega, profesor psychiatrie Ivan Vasilievi Bykov.– Súdruhovia, - za al profesor. – Kvôli jednoduchosti si
predstavte proces historického vývoja ako nekone ne sa hýbuci
bežiaci pás, ktorý sa objavuje na jednom konci horizontu a
mizne na druhom. Na konci tohto procesu sa však objavujú ur i-
té zvláštnosti. Napríklad, klasické Grécko bolo o ve a storo í
múdrejšie než tí, ktorí ho vystriedali. Civilizácia a kultúra antic-
kého Rímu bola na ove a vyššej úrovni než kultúra tých barba-
rov, ktorí ho zni ili. A podobný bol príbeh cárskeho Ruska pred
revolúciou. Vo vnútri všetkých týchto skvelých civilizácií, kto-
rých slávny anglický historik Arnold Toynby narátal 21, pôsobili
akési tajomné samodeštruk né sily, v dôsledku oho konec kon-
cov ví azili vždy nie silní, ale slabí. Slabí duchom, ako to bolo v
prípade Grécka, alebo slabí v oblasti materiálnej kultúry, ako v
prípade Ríma a barbarov.


– Alebo si vezmime Ruské Impérium. Ve v de Októbro-
vej revolúcie z vojenského h adiska sta il jeden batalión verných
vojakov („za Vieru, za Cára a za Vlas !“), aby po Leninovi a
bo ševikoch nezostal ani mastný f ak. Ale ani hysterik Keren-
skij, ani celé cárske Rusko v ten de takýto batalión nemalo.
Náhoda? Nie, zložitý re azec historických zákonitostí.

– Pochopi tento zákon nie je ahké. Nad touto, dalo by sa
poveda , úlohou si lámali hlavy najlepšie mozgy udstva a vždy
sa ocitli vo filozofickej slepej uli ke. Stadia pochádza aj otázka
Leva Tolstého, ktorý h adal Boha: „Aký je zmysel života?“, aj
labyrint filozofických myšlienok existencialistu Jeana-Paula
Sartra – už názov jeho knihy hovorí sám za seba: Bytie a ni ota.
Ak chceme pochopi ich hmlisté filozofovanie, je potrebné polo-
ži otázku takto:
„Na o je treba ži a zdokona ova sa, ak nakoniec sa
aj tak dostaneš na bežiaci pás degenerácie, pomalej
smrti, ktorá je ove a horšia než oby ajná smr ?“

– Ak poznáte tento zákon degenerácie, pochopíte aj niektoré
zložité miesta v Evanjeliách. Ak si pre ítate káze Kristovu na
hore Olivovej, nájdete tam nasledovné slová:
Blahoslavení sú chudobní duchom, pretože ich je
krá ovstvo nebeské!

– Majte však na pamäti, že Evanjelium, to je kniha výlu ne
symbolická, akoby zašifrovaná. o je to krá ovstvo nebeské?
To je jednoducho budúcnos . alej ítame:
Blahoslavení sú pla úci, lebo nájdu útechu.
Blahoslavení sú krotkí, lebo oni dedi mi zeme budú.
– o to znamená? To isté: budúcnos je vaša! Na druhej
strane však v Evanjeliu sú aj takéto riadky:
Naopak, beda vám, bohatí! Lebo vy ste už dostali
svoju útechu.
Beda vám, presýtení dnes! Lebo budete hladova . A
beda vám, tí, o sa teraz smejete! Lebo budete plaka .
– Všimnite si, že Ježišova káze na hore Olivovej predsta-
vuje jeden z najdôležitejších momentov v u ení Krista. A všim-
nite si, že uvedené slová sú písané na úplnom za iatku kázne na
vrchu. Odtia treba za ína , ak chceme pochopi všetko, o sa
deje vo svete. Všetko ostatné bude tvori iba sú asti tohto hlav-
ného zákonu prírody vo vz ahu k loveku. Je to zákon rovno-
váhy a jeho zložky sú nato ko silné a spravodlivé, že ich staro-
vekí mudrci nazvali ich jedným slovom - Boh. A toho, kto tieto
zákony sformuloval - Synom Božím.


Návrat na "Nápady, myšlienky na zlepšenie"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný