Izbové kvety

slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Izbové kvety

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 25 Mar 2016 21:40

Tu je zoznam rastlín, ktoré nevyžadujú veľa svetla - čiže sú prispôsobené na vnútorné prostredie. A počas nedostatku slnka u nich prebieha fotosyntéza. NASA robila výskum a analyzovala schopnosť týchto rastlín pohlcovať toxické látky zo vzduchu.
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Clean_Air_Study

Vplyv vzduchu na zdravie:
Rastliny vylepšujú vzduch - filtrujú vzduch a tým zabezpečujú pozitívny vplyv na telo, dušu a myseľ. Americký úrad pre životné prostredie zaraďuje zaťaženie klímy obytných priestoroch škodlivými látkami medzi 5 najnebezpečenejších hrozieb pre ľudské zdravie. Príčinami "zlého" vzduchu sú prehnané preizolované vzduchotesné okná, dvere moderných príbytkov, cez ktoré nepreniká vzduch zvonka. Ďalším zaťažením sú stavebné materialy, z ktorých uniká formaldehyd, xylén, toluén, benzol, trichlóretylén, chloroform, amoniak, alkohol a acetón. Kombináciou týchto škodlivín vzniká najmä u citlivých osôb "syndróm chorých budov". Ľudia s týmto syndrómom sa citíli lepšie, keď opustili budovu. Medzi príznaky tohto syndrómu patrí: únava, vyčerpanosť, bolesti hlavy, nervozita, ochorenia pľúc, podraždenie kože a slizníc najmä nosa, očí, upchatie dutín, ochorenia kože, alergie a v najhoršom prípade rakovina. Škodlivé látky často spôsobujú u hypersenzitívnych osôb alergie na prach, roztoče, spory plesní a potraviny.

Rastliny sú schopné filtrovať alebo meniť chemické zlo­ženie škodlivých látok a zlepšovať tak vzduch v miest­nostiach. Okrem toho zvlhčujú vzduch za predpokladu, že ich nenecháme úplne vyschnúť. Výskumy NASA v tejto oblasti to tiež jednoznačne dokázali. Z aromoterapie vieme, že rastliny uvoľňujú vône, ktoré majú sti­mulujúce, antimykotické (proti hubám) a antibakteriálne vlastnosti.

niektoré príklady na izbové rastliny, ktoré sú veľmi účinné pri odbúravaní jednotli­vých škodlivých látok:
formaldehyd: nefrolepka, chryzantémovka, dracéna, chamédorea úhľadná, figovník lesklý, brečtan popína­vý, lopatkovec, šeflera, difenbachia.
xylén a toluén: difenbachia, nefrolepka, antúrium, fi­govník lesklý.
amoniak: antúrium, chryzantémovka, maranta, figov­ník lesklý, dracéna, azalka.

Tanín na potlačenie konkurencie
Vlašský orech produkuje v zelených šupkách svojich plodov tanín, chemickú látku, ktorá pôsobí ako posol. Tanín je v určitej koncentrácii pre ľudí neškodná látka, zaručuje však dobrú ochranu opadaných plodov. Pri­rodzene zhoršuje pôdne podmienky na klíčenie se­mien iných druhov rastlín. Tie potom klíčia len veľmi ťažko. Vlašský orech sa touto obdivuhodnou vlastnos­ťou stará o to, aby vytvoril čo najlepšie podmienky narozmnožovanie výlučne iba svojim potomkom, klíčky iných druhov rastlín sú decimované. Udržiava si stanoviš­te bez neželaných rastlín, burín a iných stromov. Túto
sebaochranu môžeme označiť ako starostlivosť o po­tomstvo.

Komunikácia pomocou aury
Rastliny komunikujú aj pomocou aury, energetického po­ľa, ktoré obklopuje človeka, živočíchy aj rastliny. Keď vedľa seba rastie viac rastlín, aury navzájom splývajú a môžu vytvárať naozajstný kanál energie. Môže to mať pozitívne, ale rovnako aj negatívne následky (pozri aj Zmiešanú kultúru, s. 13). Príklad: ak stojí juka v blízkosti cyklámenu perzského, tento dlho nevydrží agresívnu energiu juky a uhynie. Niektorým rastlinám, ako napríklad orchidei, črievičkovcu alebo cyklámenu perzskému sa lepšie darí, ak ich rastie viac spolu. Vzájomne sa pomo­cou energie podporujú a vytvárajú si nad spoločenstvom auru podobnú baldachýnu.

Komunikácia s ľuďmi?
Aj komunikácia medzi rastlinou a človekom sa odohráva pomocou aury. Pri pozitívnej podpore človeka sa aura rastliny zväčšuje a zhromažďuje sa energia, čím sa dosa­huje silnejší rast, krajšie kvety a väčšia odolnosť voči cho­robám. Výbuchy zúrivosti, zlosti a hádky v miestnosti, v ktorej sa rastlina pestuje, vedú k ubúdaniu jej aury. Ten­to efekt sa prejavuje drasticky a niekedy vedie až k uhynutiu rastliny, keď jej niekto priamo nadáva.

Komunikácia pomocou biofotónov
Nemecký fyzik Fritz-Albert Popp sa koncom šesťdesia­tych rokov zaoberal pri výskume rakoviny otázkou: Pre­čo vyvoláva niektorá chemická látka rakovinu, kým inánie, napriek tomu, že má rovnakú chemickú štruktúru? Popp zistil, že rozdiel vznikal v prítomnosti svetla. Až pri
pôsobení ultrafialového žiarenia sa prejavili v moleku­lách biochemický zhodných substancií úplne rozdielne spôsoby správania. Kým jedna substancia spôsobova­la vznik rakoviny, druhá nie. Popp vyriešil otázku funk­cie svetla prichádzajúceho do buniek, pretože spoznal, že práve svetlo má kľúčový význam pre pochopenie ko­munikácie medzi bunkami jedného organizmu. Podľa fyziky sú najmenšie častice svetla fotóny, a tak Popp nazval svetlo v živých bunkách „biofotónmi". Tieto sú podľa neho nosičmi informácie, ktoré sa starajú o to, aby v rastline, presne tak ako vo všetkých ostatných ži­
vých bytostiach, vedela súčasne každá bunka o všet­kom, čo sa deje v celom organizme. Popp okrem toho zistil, že svetlo v bunke je porovnateľ­
né s laserovým lúčom. Ako je však známe, laserové lú­če sa používajú v spravodajskej technike na prenos in­formácií. S pomocou komunikácie rastlín - k svojmu prvému výsledku prišiel pri výskume uhorky - vyšli najavo úplne nové vedecké princípy. Sú to vlnové polia informá­cií, ktoré vysielajú a prijímajú ľudia, živočíchy a rastli­ny, svetlo života, vyžarované každou bunkou. Toto vyžarované vysielanie sa v ezoterickom jazyku označu-
je pojmom aura. Obklopuje každého človeka, zviera a rastlinu.

Aury rastlín aj ľudí sa skladajú z viacerých vrstiev. Rastliny poskytujú rôzne energetické vyžarovanie, ktoré vplýva rôznou intenzitou na ľudskú auru.

Aura sa skladá z viacerých vrstiev. V týchto vrstvách sa nachádza tzv. energetická mriežka, raster. Ňou sa prijíma, zhromažďuje a odovzdáva energia. Každá energetická vrstva má svoju vlastnú vlnovú dĺžku podobne ako rozlič­né rádiovysielače. Čím viac sa táto vlnová dĺžka rastlinnej aury približuje našej vlnovej dĺžke, tým je nám táto rastli­na sympatickejšia. Rastliny žijúce v našom bezprostred­nom okolí nám poskytujú celú paletu energetického vy­žarovania energií, ktoré sa približuje k našej aure najrozličnejšími intenzitami.

Ako spoznáme vyžarovanie?
Predstavte si, že na stole pred sebou máte izbovú rastli­nu. Táto rastlina sa nachádza v energetickom obale - au­re, ktorý však nevidíte. Prítomnosť aury zistíte jedno­ducho takto: pohybujte dlaňami okolo rastliny vo vzdialenosti približne 5 cm a zavrite pritom oči. Možno pocítite jemný pocit chladu alebo tepla, pulzovanie alebo podráždenie. Ak si nie ste celkom istí svojím pozorovaním, vyskúšaj­te tento pokus: Zájdite pri západe slnka do blízkeho le­sa, alebo k nejakej skupine stromov. Zastaňte vo vzdia­lenosti 10-15 metrov od stromov a uprene sa zahľaďte na 5 minút asi 1 -3 metre ponad koruny stromov. Potom zavrite na minútu oči. Pomaly ich otvorte. S veľkou pravdepodobnosťou uvidíte na okamih jasný veniec svetla nad korunami stromov. Tento svetelný veniec je energetický obal rastliny. Fyzikálne možno tento ener­getický obal zachytiť a zdokumentovať pomocou tzv.
Kirlianovej fotografie. Niektorí ľudia dokážu vidieť rast­linnú auru ako dúhovitú menlivú farebnú škálu oblaku energie. Čím sú skúsenejší, tým presnejšie určia ener­getický stav rastliny a urobia si závery o jej liečivých si­ lách. Iní zas majú taký citlivý hmat, že rukami vycítia okolo rastliny energetický oblak. Títo si veľmi rýchlo vy­tvoria mentálny kontakt so svetom rastlín. Niekto zas získava informácie z rastlinnej aury pomocou čuchu.
Vzácne sa nájdu aj ľudia, ktorí disponujú všetkými tro­mi schopnosťami naraz.

Prijímanie a účinok vyžarovania
Vyžarovanie rastlín prijíma človek prostredníctvom ne­hmotnej energie svojej aury, spojenej s ľudským telom pomocou energetických centier, tzv. čakier. Cez tieto energetické centrá prichádza rastlinná energia do nášho tela k základným, menším miestam rozdelenia energie, tzv. nadis. Nadis vedú ďalej rastlinnú energiu cez nervový a endokrinný systém do krvi. Tá ňou potom zásobuje kaž­dú bunku a každý orgán v tele.

Rastliny s najťažším energetickým pôsobením
Žiarenie týchto rastlín prirodzene nemá len negatívne vlastnosti. Ale pri jeho využívaní je potrebná obozretnosť a pozornosť. Ich energetické žiarenie je také silné, že ho možno použiť na obranu alebo silnú stimuláciu.
Aechmea, echmea napríklad vysiela šípovité impulzy energie, ktoré môžu pôsobiť rušivo. V ojedinelých prí­padoch je napriek tomu vynikajúcou rastlinou pre ľudí, ktorí sa nevedia dobre brániť.
Cactaceae, kaktusy: Čím majú dlhšie a ostrejšie ostne, tým sú agresívnejšie aj energeticky. Pozitívnou strán­kou však je, že dobre ochránia pred rušivým pôsobe­ním zvonku.
Euphorbia pulcherrima, prýštec najkrajší (vianočná hviezda): Trhová rastlina určená na vianočný obchod, ktorú bohužiaľ pestujú hromadne v monokultúrach, vo veľmi zlej pôde, a jej rast podporujú chemickými látka­ mi. Jednotlivo pestované rastliny majú však energiu dobrej kvality, ktorá pôsobí povzbudzujúco na nervovú sústavu aj na telo.
Neoregelia, neoregélia: Vonkajším smerom vyčnieva­ júce šípy energie pôsobia ako ostne a šíria znepoko­jujúcu, čiastočne výhražnú a agresívnu náladu. Avšak zadržiava „zlých" susedov a chráni pred negatívnymi emóciami.
Sansevieria trifasciata, sansevieria trojpása: Táto rastli­na je „bojovník" medzi izbovými rastlinami. Všetky, či pozitívne alebo negatívne emócie a nálady umocňuje svojím posilňujúcim pôsobením.
Yucca, juka: Agresívna, ostrá, bleskovitá energia pod­necuje cholerikov a vytvára v každej miestnosti, kde sa nachádza, nepokoj. Keď ju pestujeme vonku na balkó­ne môže byť napriek tomu vynikajúca na ochranu ale­bo ohraničenie.


Bambusa vulgaris, bambus obyčajný: Zabezpečuje vynikajúcu domácu atmosféru, ktorá pôsobí na ľudí aj na zvieratá. Energia vyžarovania je veľmi jemná a nenásilná. Vynikajúco zlepšuje našu kreativitu a citlivosť.

Chlorophytum comosum, zelenec chochlatý: Znamenite viaže jedy v bytoch, pri osídľovaní nového bytu alebo nového domu rozširuje dobrú
náladu, mení zlú energiu na pozitívnu a je pre každého vynikajúcim zdrojom sily.

Citrus, citrónovník
a pomarančovník: Rastliny veľmi pekne voňajú a celoročne vytvárajú kvety, listy aj plody. Izbu napĺňajú veselou, dobrou náladou a radosťou
zo života. Ich oblakovitá energia mení negatívne vyžarovania na pozitívne.

Dracaena, dracéna: Poskytuje ľuďom veľmi príjemné vyžarovanie. Je to absolútny „burič" energie tým, že svoju energiu vyžaruje rovnako
ako dohora vystrekujúca fontána. Dobre odbúrava škodlivé chemické látky.

Hedera helix, brečtan popínavý: Táto rastlina je veľmi nenáročná na pestovanie. Povzbudzuje, jej energia je ustavične nasmerovaná dopredu
Má výlučne pozitívne pôsobenie a pomáha ľuďom predovšetkým znova nájsť cestu z najzložitejších situácií.

Oncidium papilio, oncídium: Táto koketná rastlina je obľúbená najmä medzi ženami. Pozdvihuje sebavedomie a schopnosti presadiť
sa a podporuje bezprostrednosť voči iným ľudom až po erotický kontakt.

Nephrolepis, nefrolepka: Rastlina pôsobí na nervovú sústavu ako čistiaci filter. Je to výnimočne dobrý druh pre ľudí, ktorí vyvíjajú náročnú
duševnú činnosť a sú nútení zotrvávať v tímovej práci.Figovník lesklý umiestnite v kancelárii najlepšie do blízkosti kopírovacieho stroja alebo tlačiarne, pretože urýchľuje odbúravame formaldehydu, ale aj iných škodlivých látok ako xylén, toluén a amoniak.

Dracéna, známa a obľúbená rastlina pestovaná v izbách a v kanceláriách, bola objektom povestného Backsterovho efektu. Tento Američan zistil, že rastliny dokážu čítať naše myšlienky.

slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Izbové kvety

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 30 Mar 2016 22:46

http://www.najnovsie.sk/?titlee=sila-ra ... shopid=117
- tu sa neriesi nejako otazka produkcie kyslika, co je chyba...

slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Izbové kvety

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 30 Mar 2016 22:59


slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Izbové kvety

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 18 Apr 2016 18:56


slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Izbové kvety

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 18 Apr 2016 23:40

Kvety znizujuce znecistenie ovzdusia v dome
http://www.todayshomeowner.com/best-hou ... r-quality/

slovanovslav
Príspevky: 3388
Dátum registrácie: 25 Nov 2013 06:44

Re: Izbové kvety

Príspevokod užívateľa slovanovslav » 18 Apr 2016 23:53
Návrat na "Zdravie"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 2 neregistrovaní